2016 National Men’s men’s basketball team in the second round of the seventh round table www.xs99.com

The 2016 national chess tournament men’s individual group B seventh round table man seventh round table number number integral black name white name number first – 2012 Li Xiangyu integral where 4512 second Yuhan 110 yellow 4810 third Yang – ment of 510 Li Beachie – Liu Zhaozhe fourth 7210 6410 7910 fifth Chen Xiaonan Chen Yunong. 28 – Yang Rundong Zhou Yuanjun 8310 sixth 78 – 168 Yi Ling Tao Qiu Jin Bo seventh Pan Weijian 98 Ceng Zhihao 118 – eighth 278 – 268 ninth Wei Bo Cai Wenchi 288 Chen Yang – a tenth – 318 Tu Xiaoyu Tao 368 378 eleventh 428 Xu Zexin Shen peiran, Wang hospital 508 Twelfth – 468 Wang Jiabao thirteenth Wu Zhenyu 548 Wang Shuo 568 – 638 fourteenth 738 Lang Jie Chen Bisen – Chen Wenzheng 828 fifteenth 66 – 858 at Shu Wang, sixteenth – 46 Li Huasong Gao Yu 136 seventeenth 176 196 eighteenth Zhang Hao – Zhu Jianshun 216 – Zhao Yucai 186 Xu Jiawei nineteenth Taiwan 246 Ziliang – Li Xiang 256 twentieth 296 356 twenty-first 346 Chen Xudong Chen Haoxin – Taiwan – Hu Zheng Xu ran min 396 twenty-second 406 416 twenty-third 446 view – Zhao Baolong and Tang Yin Xiao – coke 496 twenty-fourth 526 – 596 twenty-fifth Zhongxuan Zhao Pan Tingyu 626 Huang Mingyu 696 Chen Dongru twenty-sixth. 686 – Chen Hanqi Lu Junren 746 twenty-seventh 706 776 twenty-eighth Yulai stone – Cheng Honghao 756 – 0 Aohua Hou Hu相关的主题文章:

« »

Comments closed.